Jeugdhulpverlening

Bolwerk Zorggroep  behandelt en begeleidt jeugdigen van 12 tot 23 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen zijn ten gevolge van een complexe opvoeding- en leefsituatie of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige zelf.

Crisisopvang – kort verblijfhuis

De Crisisopvang is er voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die door allerlei omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Deze jongeren wonen gedurende maximaal zes weken in de Crisisopvang. Samen met de jongere, de medewerker van Bureau Jeugdzorg en eventueel ouders/verzorgers wordt uitgezocht wat de beste plek is voor de jongere na de periode in de Crisisopvang. De jongeren stromen na de Crisisopvang vaak door naar een Kamertrainingscentrum, een behandelgroep of gaan weer naar huis. Met een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg kan de crisisopvang worden verlengd. Dit is het geval wanneer een kind of jongere is aangemeld voor vervolghulp, maar nog wacht op een plaats.

Crisisopvang voor meisjes

Biedt tijdelijk verblijf aan meisjes van 12 tot 18 jaar, waarbij sprake is van een crisissituatie en op zeer korte termijn opvang van het meisje buiten het gezin noodzakelijk is. Deze vorm is bedoeld voor meisjes die intensieve, vaak seksespecifieke begeleiding en veel structuur nodig hebben. De opvang vindt plaats op een beschermd adres.

Behandeling met 24- uur verblijf

Er zijn verschillende behandelgroepen voor jongeren die uit een ernstige verstoorde gezinssituatie komen en waardoor deze (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Het betreft jongeren tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking. Vaak heeft deze jongere gedragsproblemen, waarbij ouders de jongere onvoldoende kunnen helpen met hun specifieke opvoedingsvragen. Bolwerk zorggroep biedt speciale opvang en begeleiding aan jonge moeders met een psychiatrische- of LVG achtergrond.

Kamertraining

Bolwerk Zorggroep biedt kamertraining aan jongeren van 16-21 jaar die zich willen voorbereiden op een zelfstandig leven. Het hoofddoel is dat jongeren leren om een zelfstandig huishouden te voeren.  Er wordt begeleiding geboden bij emotionele, praktische en financiële leerdoelen.

Ambulante gezinsbegeleiding

Soms loopt het in een gezin niet soepel. Je hebt misschien vaak ruzie met je ouders. Misschien zijn er ook problemen met geld, werk of de relatie tussen je ouders.

De hulpverlener komt bij jullie thuis. Gezamenlijk inventariseren wij de moeilijkheden die er liggen en spreken we af hoe wij deze gezamenlijk gaan helpen oplossen.